فرش ماشینی فانتزی گل برجسته دنیای فرش کد 102آبی - فرش کاشان