فرش ماشینی فانتزی گل برجسته دنیای فرش کد 101آبی - فرش کاشان