فرش ماشینی فانتزی گل برجسته دنیای فرش کد 100آبی - فرش کاشان