فرش ماشینی فانتزی گل برجسته دنیای فرش کد 111آبی - فرش کاشان