فرش ماشینی فانتزی گل برجسته دنیای فرش کد 112آبی - فرش کاشان