فرش ماشینی فانتزی گل برجسته دنیای فرش کد 117 آبی - فرش کاشان