فرش ماشینی فانتزی گل برجسته دنیای فرش کد 112کرم- آبی - فرش کاشان