فرش ماشینی فانتزی گل برجسته دنیای فرش کد 114آبی - فرش کاشان